• Български (България)
 • English (United Kingdom)
Microsoft Dynamics NAV Express Функционални Области

Microsoft Dynamics NAV Express предлага пълен набор от функционалности, включени в следните модули:

 • Финанси

 • Дълготрайни активи

 • Продажби

 • Маркетинг

 • Покупки

 • Склад

 

ФИНАНСИ

Модул Финанси в Microsoft Dynamics NAV Express е основен модул, който обхваща всички финансови и счетоводни дейности в компанията:

 • Счетоводни периоди  - фискални години

 • Множество валути и обменни курсове

 • Банкови сметки

 • Сметкоплан

 • Периодични дейности

 • Счетоводни групи – директно осчетоводяване

 • Нива на аналитичност

 • Бюджети

 • Финансови отчети

 • Справки и анализи

 

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

 • Картотекиране на Дълготрайни Активи

 • Отразяване на покупка на Дълготраен Актив

 • Амортизация на Дълготраен Актив

 • Прехвърляне и рекласификация на Дълготрайни Активи

 • Продажба на Дълготраен Актив

 

ПРОДАЖБИ

Модул Продажби в Microsoft Dynamics NAV Express Ви помага да изградите по-добри връзки с клиентите, като предоставя възможност за ефективно управление на целия продажбен цикъл. С него ще изградите детайлна база данни за клиенти, ще подобрите управлението на вземанията, ще определяте политики по плащанията и ще интегрирате продажбите с останалите модули на системата за по-ефективна работа.

 • Картотекиране на клиенти

 • Поддържане на различни ценови политики

 • Отстъпки по ред и за фактура

 • Счетоводни групи клиенти – директно осчетоводяване

 • Срокове и методи на плащане

 • Методи на експедиране

 • Оферта за продажба

 • Поръчка за продажба

 • Експедиране на продажба

 • Фактуриране на продажба

 • Разпределяне на допълнителни разходи за артикули

 • Кредитни известия

 • Напомнителни писма

 

МАРКЕТИНГ

Модул Маркетинг в Microsoft Dynamics NAV Express предоставя различни възможности за подобряване на отношенията с клиенти, проспекти и доставчици, както и поддържането на изчерпателна база с данни за всеки контакт и свързаните с него задачи.

 • Картотекиране на контакти – компании и лица

 • Синхронизиране на контакти с Клиенти и Доставчици

 • Анкети за контакти

 • Пощенски групи

 • Сегментация

 • Задания

 • Търговци

 • Екипи от търговци

 • Интеграция с Microsoft Office Outlook

 

ПОКУПКИ

Този модул позволява ефективно управление на покупките в компанията. С него разполагате с детайлна информация за всяка покупка, задължения по отделни сметки и фактури по покупки. Имате възможност да контролирате ефективно плащанията, да изградите детайлна база данни и да автоматизирате финансовите потоци, свързани с доставките.

 • Картотекиране на доставчик

 • Поддържане на различни ценови политики

 • Отстъпки по ред и за фактура

 • Счетоводни групи доставчици – директно осчетоводяване

 • Срокове на плащане

 • Методи на плащане

 • Оферта за покупка

 • Поръчка за покупка

 • Получаване (заприходяване) на доставка

 • Фактура за покупка

 • Разпределяне на допълнителни разходи за артикули

 • Кредитни известия от доставчици

 

СКЛАД

Модул Склад в Microsoft Dynamics NAV Express Ви помага да минимизирате разходите по доставки и съхранение на артикули, като осигурява цялостен поглед върху складовите дейности и повишаване на клиентската удовлетвореност. По-доброто автоматизиране и проследяване на артикулите ви помагат да поддържате адекватни нива на стокови запаси.

 • Поддържане на реални и виртуални складове

 • Картотекиране на артикули

 • Счетоводни групи артикули – директно осчетоводяване

 • Журнал артикули

 • Журнал прегрупиране на артикули

 • Поръчки за трансфер на артикули

 • Журнал Инвентаризация

 • Резервации на артикули