• Български (България)
 • English (United Kingdom)
Транспортен софтуер RTrans - Приложение
Netchange поддържа промяна на :

Описание по Функционални области

 

 

Поддържани логистични услуги

 • Групаж от един и от различни клиенти за един курс

 • Международен транспорт

 • Вътрешен транспорт

 

Управление на заявки и поръчки за продажба

 • Заявки за транспорт и спедиция – разделени са на „карта заявки” и „заявки”, следят се независимо от ДА (автомобил)

 • Информация за товара, товарни пунктове, разтоварни пунктове, палети, линейни метри, брой и др. за всяка заявка

 • Следене капацитет на вместимост и тонаж за влекачите и ремаркетата

 • Тарифиране на ниво заявка – определяне на тарифа до ниво част от дестинацията, за даден клиент и негова заявка; разлика между заявени километри от клиент и километри по пътен лист

 • Тарифиране за всеки ДА (автомобил), според Клиент; тарифи според изминати километри; тарифи за тонкилометър

 • Изчисляване на тарифите по 2 начина – според общи месечни натрупани километри, според отделни километри за курс

 • Проверки за застъпване на ниво заявка (превенция за курс на 1 автомобил по едно и също време)

 • Регистриране на курсове

 • Контрол върху издадените фактури за продажба по определена заявка

 • Контрол върху платените фактури за продажба по определена заявка

 • Контрол върху издадените фактури за доставка по определена заявка

 • Контрол върху платените фактури за доставка по определена заявка

 • Отчитане ДДС при фактурите

 • Разпечатка фактури и проформо-фактури

 

Управление на изпълнението

 • Администриране на курса

 • Отчитане аванси, заплати по служители и тяхното изплащане, следене на множество валути за аванс при даден курс, за един и същ шофьор

 • Следене на разходи, приходи, рентабилност по курс

 • Информация за средни разход за гориво в пари и в литри на 100 км за курса

 • Информация за рентабилност на километър

 • Отразяване на отчетените пътни листове

 • Регистриране на основните данни за превоза – за маршрута, за автомобила, за шофьора, начално и крайно гориво в резервоара и др.

 • Отчитане на изминати разстояния с товар и без товар, тонаж, тонкилометри

 • Отчитане на платените такси по маршрута - видове такси, платени суми, начин на плащане, вид валута, фактури и др.

 • Отчитане на зареденото гориво по маршрута - изминати километри, заредени литри, платени суми, начин на плащане, фактури и др.

 • Следене на номинален разход (разход по норма)

 • Функцкионалност тонкилометър – както за тарифите, така и за номинален разход (разход по норма)

 • Шаблонен разход – средство за оценка на амортизацията, застраховките, годишните такси и други разходи до ниво курс (разходи от амортизация на гуми, масла, винетки, застраховки и други)

 • Разпечатка на статистиките за курс, нови видове статистики, аналитичност на статистиките

 • Опционална връзка на пътен лист не само с курс, но и със заявка-карта и ред от заявка и клиент, генериране на курс по пътен лист за статистически нужди

 • Отчитане на разходите за GSM по време на курса

 • Поддържане на разстояния по карта между два града и пресмятане на разлика между разстояние по карта и реално изминато по пътен лист

 • Поддържане на информация заTIR карнети, разрешителни и други разходи за курса

 

Управление на автомобилния парк

 • Отчитане на покупка на влекачи и ремаркета и други основни средства

 • Отчитане на ремонти на влекачи и ремаркета

 • Дефиниране на композиции

 • Дефиниране на отговорен шофьор към всеки влекач

 • Информация за брой ремонти и сума на ремонтите по влекач, респективно по ремарке

 • Характеристики на влекач, респективно на ремарке - тегло, дължина, ширина, височина, резервоар вместимост, капацитет товар, капацитет вместимост

 • Администриране на разходи за горива по влекачи

 • Администриране на глоби по влекачи

 • Администриране на застраховки и други разходи по влекачи

 • Напомняния – по време и по километри за падежи на плащания на застраховки, за смяна на масло, гуми и други – на база пътни листа, време и изминати километри; - предупреждение при старт на продукта, отделен списък с активните напомняния – за всички средства

 • Типове транспортни средства (дълготрайни активи) (модифицируеми) (Бордови, Самосвал, Бус и т.н.)

 

Управление на финансовия поток

 • Фактуриране на клиенти - възможност по определени заявки за транспорт и спедиция, както и продажба на услуги или продажби на основни средства

 • Следене на вземания от клиенти

 • Отразяване плащания по фактури за продажба - възможност за авансови или частични плащания

 • Отразяване на фактури по доставка - по заявка за спедиция или друга доставка

 • Следене на задълженията по доставчик (превозвач при спедиция)

 • Отчитане плащанията по фактури за доставка

 • Отчитане на общи разходи свързани с дейността

 • Отчитане на ДДС за покупките и продажбите

 • Счетоводно отчитане на всички бизнес процеси

 • Трансфер на парични средства

 

Други функции

 • Множество валути

 • Анулиране на осчетоводени документи

 • Регистри – регистрират активността в системата при осчетоводявания

 • Работа с типове документи: работни (заявки, курсове, пътни листа, фактури и др.) и приключени с цел справки и история

 • Неограничен брой конкурентни потребители

 • Ограничение на достъпа според потребителските права

 • Фирми без ограничение

 • Интеграция на всички функционални области

 • Нива на аналитичност

 • Навигация

 • Справки

 

 

 


 

 

 

Netchange поддържа промяна на :